Aftrap 150 dagen

Dinsdag 17 juli was de aftrap van de 150 dagen tour van het college. In Taets op het Hembrugterrein hadden zich zo’n 200 stadgenoten verzameld. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

College trapt 150 dagen af met bijeenkomst in Taets

Dinsdag 17 juli was de aftrap van de 150-dagentour van het college. In Taets op het Hembrugterrein hadden zich zo’n 200 stadgenoten verzameld en daarmee was de zaal bomvol. De kersverse wethouderploeg presenteerde zich aan de hand van korte filmpjes en kreeg een aantal vragen vanuit de zaal en van het mediapanel.

Presentatrice Funda Müjde begon met de zaal een aantal vragen voor te leggen. Op de vraag wie ooit had ervaren dat de gemeente echt naar hem of haar had geluisterd, stond ongeveer de helft van de zaal op. Bij de vraag of de mensen er vertrouwen in hebben dat de gemeente er voor ze is als het nodig is, stond maar zo’n twintig procent van de aanwezigen op. Ongeveer veertig procent van de aanwezigen gaf aan zich uitgenodigd te voelen om met het bestuur mee te denken. Een wat tegenstrijdig beeld, zo merkte een van de journalisten later op.
Gerard Ram en Rita Noordzij trapten af en presenteerden zich in hun introductiefilmpjes als de man van de ondernemers en het onderwijs en de vrouw van de mensen in de wijk, die niet meteen kijkt naar de regels, maar naar wat wél kan.
Als wethouder die ook in het vorige college zat, kreeg Rita Noordzij de vraag wat zij anders ging doen. Zij gaf aan zich te blijven inzetten voor het behoud van buurthuizen in de wijken of andere plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Lerarentekort

Een eerste vraag voor Gerard Ram kwam van onderwijsbestuurder Nico Persoon die vroeg wat het college aan het lerarentekort ging doen. ‘Dat is heel ingewikkeld’, stelde Ram. ‘Amsterdam biedt leraren die naar Amsterdam willen komen € 5.000. Daar kunnen wij als Zaanstad niet tegenop.’ Ram vroeg zich ook af of dit wel primair de taak van de gemeente was, waarmee hij de bal terugkaatste naar de schoolbesturen. Wel zegde hij toe zich te zullen inzetten voor het verbeteren van de schoolgebouwen en het verminderen van de onderwijsachterstanden.
Het duurde niet lang of journalist Piet Bakker van de Orkaan haakte hierop in: ‘Over hoeveel leraren hebben we het dan eigenlijk? Misschien driehonderd over een periode van vier jaar. Waar heb je het dan over? Ik hoor net dat we een wethouder hebben die kijkt naar wat wel kan.’

Klimaat

Een thema dat herhaaldelijk terugkeerde in vragen van bewoners was het thema klimaat & milieu en specifiek de geluidsoverlast van Schiphol en fijnstof, onder meer van het verkeer op de Thorbeckeweg. Journalist Rob Swart van het Noord Hollands Dagblad herinnerde het college eraan dat de gemeente jaren geleden al de ambitie had uitgesproken om in 2020 klimaatneutraal te zijn. ‘In 2016 zaten we nog maar op vijftien procent’, stelde hij. ‘Als burger ben ik teleurgesteld. Overtuig mij dat het anders gaat lopen.’
Bij afwezigheid van Sanna Munnikendam zegde Hans Krieger toe zijn stem te laten horen in regionale overleggen rond Schiphol. Gerard Slegers nodigde de inwoner die de Thorbeckeweg ter sprake bracht uit om er na afloop van de bijeenkomst verder over te praten.

Bouwwoede

Een inwoner uit Assendelft vertelde dat ouderen die in een sociale eengezinswoning wonen, graag gelijkvloers willen wonen, maar wel in hun eigen wijk willen blijven. Wethouder bouwen & wonen Songül Mutluer stelde dat de ambitie is om die woningen voor ouderen in hun eigen omgeving te realiseren. ‘We onderzoeken hoe we Zaankanters met een modaal inkomen voorrang kunnen geven. Dat zal nog wel voor discussie binnen de MRA zorgen’, voegde ze daar aan toe.
Journalist Piet Bakker, die eerder in zijn Orkaan, de ‘bouwgeilheid’ van Zaanstad aan de kaak had gesteld, vroeg: ‘Hoe lang kan ik mijn volkstuintje op Rust & Genoegen nog houden? Wanneer stoppen we met de bouwwoede?’
Mutluer: ‘We moeten meer ‘bouwgeil’ zijn. In 2040 hebben we bijna 20.000 nieuwe huishoudens. Natuurlijk brengt binnenstedelijk bouwen problemen met zich mee. De komende vier jaar redden we het wel, maar daarna moeten we ook denken aan uitbreiding van voorzieningen, zoals winkels, cultuur én volkstuintjes. Dat is een uitdaging.’
Gerard Slegers, die mobiliteit in zijn portefeuille heeft, hoopt in dat verband al over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Hoofddorp.

Poelenburg

De heer Welgemoed van de klankbordgroep Poelenburg was kritisch over het afschaffen van wijkorganen en wijkraden. ‘U zegt steeds dat u in contact wilt blijven, maar ondertussen praat u alleen met corporaties en schoolbesturen. Waar zijn de bewoners in dit verhaal?’ Later voegde hij daar nog aan toe: ‘U bent een ontoegankelijke overheid.’
Natasja Groothuismink, wethouder van onder meer werk & inkomen stak de hand in eigen boezem. ‘In sommige gevallen is dat misschien zo. Wij moeten als college een stap naar voren maken en ik wil die stap zetten door op een andere manier toegankelijk te zijn.’ Ze wees in dat verband op haar aanwezigheid op de buurtcamping, waar zij het weekend ging kamperen.
Rob Swart van het NHD kwam later op de kwestie Poelenburg terug: ‘Ik wil geen intenties, maar duidelijke doelen’, stelde hij. Daarop presenteerde Gerard Ram een aantal feiten: ‘Ik herken wat u zegt, maar vind het niet helemaal terecht. Er is een actieplan Poelenburg waar de burgemeester en drie wethouders bij betrokken zijn. Er is 1,2 miljoen vrijgemaakt voor extra investeringen. Het is een hardnekkig probleem en een langdurig project.’

Cultuur

De journalist van RTV Zaanstreek vroeg zich af of de beeldbepalende gebouwen in de Zaanstreek, waaronder een aantal kerken, behouden blijven en of daar net zoveel energie in gaat als in het Hembrugterrein. Natasja Groothuismink vertelde dat Zaanstad meedoet met een landelijke pilot om van elk gebouw een soort paspoort te maken. ’Op basis daarvan kunnen we bepalen welke gebouwen we willen behouden of herontwikkelen.’
Ook het cultuurcluster kwam opnieuw ter sprake. Piet Bakker informeerde naar gesprekken met NS over de komst van een poppodium op de locatie en hekelde de geheimzinnigheid hieromtrent. Gerard Ram antwoordde: ‘Er is jarenlang gezegd dat we meer cultuur in de stad willen. Het plan voor het cultuurcluster is afgeschoten door de raad. Geef mensen even de tijd om terug te gaan en weer met mensen te praten. We moeten met elkaar kijken wat er moet komen.’
Gedurende de avond waren er enkele kritische opmerkingen van pers en inwoners over de stijl van werken in het verleden. Onder meer over de samenwerking met de raad, die volgens een bewoner ‘vooral met zichzelf bezig is’, en over ‘dichtgetimmerde voorstellen’. Rita Noordzij zette daar een aantal concrete voorbeelden tegenover, zoals het armoedebeleid en de komst van statushouders. ‘Daarvoor hebben wij alles uit de samenleving opgehaald’, stelde zij.

In gesprek

De inwoners van Zaanstad hebben kennis kunnen maken met de wethouders en hun ambities. Brede vraagstukken als klimaat en wonen kwamen kort aan de orde, naast hele specifieke vragen van inwoners over kwesties die in hun eigen leefomgeving spelen. Niet alle vragen kon het college ter plekke beantwoorden. Wel lieten alle wethouders zien dat zij, ieder op hun eigen wijze, serieus het gesprek aan willen gaan met de stad. Tijdens de borrel gebeurde dit al volop.

In september gaat het gesprek meer de diepte in rond een viertal inhoudelijke thema’s. De eerste bijeenkomst is op 5 september. Het thema is dan Prettig Wonen. Alle bijeenkomsten zijn terug te vinden in de agenda.

 


 Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl